Browsing: Magento

Kiến thức sử dụng và lập trình về magento từ cơ bản đến nâng cao

Develop magento
0

To enable the debug sql in Magento. You let’s open to file: lib/Varien/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php In content…