Cấu hình Catalog trong Magento

magento

Cấu hình Catalog trong Magento cho phép bạn định dạng hiển thị danh sách sản phẩm cho website của bạn. Có thể tùy chỉnh danh sách các chế độ, số lượng sản phẩm mỗi trang và các tùy chọn sắp xếp.

Nhìn vào 2 ảnh dưới đây để thấy sự liên kết:

catalog

 

Category bên ngoài Fontend 

catalog

Catalog bên trong admin (system->configuration->Catalog)

 • List Mode: Chọn chế độ hiển thị mặc định,

Có 2 chế độ ban đầu là Grid (kiểu lưới) và List (kiểu danh sách).

Ở ảnh trên tôi chọn “Grid (default) / List“, ở chế độ này sẽ mặc định là Grid và người dùng có thể chọn sang chế độ hiển thị List.

 • Products per Page on Grid Allowed Values:  Tùy chọn số lượng sản phẩm hiển thị trên mỗi trang cho chế độ hiển thị “Grid”. Có thể thay đổi số lượng hiển thị khác (Ví dụ: 5,10,15,…) tùy theo ý bạn.
 • Products per Page on Grid Default Value: Số lượng sản phẩm hiển thị mặc định mỗi trang.

Chú ý: Giá trị Products per Page on Grid Default Value phải bằng 1 trong số các số trong Products per Page on Grid Allowed Values.

 • Products per Page on List Allowed Values: Tùy chọn số lượng sản phẩm hiển thị trên mỗi trang cho chế độ hiển thị “List”. Có thể thay đổi số lượng hiển thị khác tùy theo ý bạn.
 • Products per Page on List Default Value: Số lượng sản phẩm hiển thị mặc định mỗi trang.

  Chú ý: Giá trị Products per Page on List Default Value phải bằng 1 trong số các số trong Products per Page on List Allowed Values.

 • Allow All Products per Page: Hiển thị lựa chọn “All” cho phép hiển thị tất cả sản phẩm của category đó (xem ảnh dưới).

catalog

Category bên ngoài fontend

 • Product Listing Sort by: Lựa chọn loại sắp xếp mặc định cho product.
 • Use Flat Catalog Category: Kích hoạt tính năng reindex cho category. Chọn Yes để ” flattens ” nhiều bảng cơ sở dữ liệu Category vào một table duy nhất để tăng tốc độ truy xuất ngoài frontend. Magento khuyến cáo chọn Yes cho bất kỳ website nào. (Xem thêm)
 • Use Flat Catalog Product: Kích hoạt tính năng reindex cho product. Chọn Yes để ” flattens ” nhiều bảng cơ sở dữ liệu sản phẩm vào một table duy nhất để tăng tốc độ truy xuất  ngoài frontend. Magento khuyên nên chọn Yes nếu website của bạn có chứa hơn 1.000 SKU. (Xem thêm)
 • Allow Dynamic Media URLs in Products and Categories: Mang lại cho bạn sự linh hoạt hơn khi sử dụng images trong description product và description category. Trường này không phải cần thiết và có thể để No để làm cải thiện hiệu suất.