Tuần qua, Timothy Metcalf, một người quản lí của công ty Amazon đến gặp tôi và chia sẻ với tôi về loại sinh viên mà […]