Là đàn ông, phải biết nhìn nhận tình hình. Hãy nhận sai, kể cả khi cái sai đó là do nàng. Vì điều quan trọng […]