Thực ra, thế giới vô cùng rộng lớn còn chúng ta chỉ như một hát cát nhỏ. Những người đi qua cuộc sống của chúng […]