Để bắt đầu, chúng ta cần hiểu rõ về validation. Validation là quá trình kiểm tra dữ liệu nhập vào có hợp lệ hay không. […]