SELinux là gì?

1. Khái niệm SELinux:  Tăng cường bảo mật Linux (Security-Enhanced Linux) là một cơ chế kiểm soát truy cập (access control) bắt buộc . Cơ chế này nằm trong kernel […]