Flat Catalog Product và Category trong Magento

magento

Flat Catalog Product và Category trong Magento

Tất cả thông tin product và category được lưu trong database. Database bao gồm một loạt rất nhiều các table. Nhiều table và nhiểu rows trong mỗi table. Vì vậy, khi Magento tìm kiếm nhiều table để lấy thông tin, nó có thể trở nên chậm chạp. Vậy nên sử dụng Use Flat Catalog CategoryUse Flat Catalog Product trong trường hợp này, magento sẽ lấy thông tin trong các table đó và đưa vào một table (hoặc table tương đối ít hơn) để giảm thời gian xử lý.

  • Use flat catalog product : Nếu website có trên 1000 sản phẩm nên để Yes.
  • Use flat catalog category: 

Nếu chọn Yes, Magento sẽ tạo ra một table  flat catalog cho danh mục của bạn để cải thiện hiệu suất.

Khuyến nghị nên đặt Yes cho trường này.

catalog

Catalog trong admin (System->Configuration->Catalog->Frontend tab)

Sau khi thay đổi trạng thái sang của Flat Catalog Product Flat Catalog Category sang Yes các bạn vào System->Index Management. Lúc này sẽ có thêm 2 mục Product Flat Data Category Flat Data. 

Bây giờ các bạn chọn 2 mục này và chọn Actions là Reindex Data, Sau đó bấm Submit để thực hiện Flat data cho 2 mục đã chọn.

index-management

Index management trong admin (System->Index Management)